Theobroma Cacao «Food of the Gods»

 Theobroma Cacao «Food of the Gods» – CRIOLLO (native) The “noble” – FORASTERO (foreigner) The “common” – TRINITARIO (from Trinidad) The “hybrid” Criollo và Trinitario được coi là hạt cacao “giống hiếm”, trong khi Forastero được xem là loại giống bình thường để sản xuất hàng loạt. Hơn 90% ca cao là Forastero. Phần còn […]